Privacybeleid

Privacy-& cookieverklaring

Ik, SAN Virtual Assistant ben gevestigd in Tiel en sta geregistreerd onder KvK-nummer 831 639 72.

Als je vragen hebt over deze verklaring kun je contact opnemen met mij via info@sanvirtualassistant.nl.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik ontvang over jou en die ik voor het gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Deze verklaring beschrijft welke (persoons)gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze (persoons)gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze (persoons)gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik uit hoe ik jouw (persoons)gegevens opsla, hoe ik jouw (persoons)gegevens tegen misbruik bescherm en tot slot welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte (persoons)gegevens. 

Ik verwerk jouw (persoons)gegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt. Je bent niet verplicht om jouw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van (persoons)gegevens zo veel mogelijk te beperken. Als dit redelijkerwijs niet van mij kan worden verlangd, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat de rechtsverhouding die je met mij hebt of die je krijgt met mij niet kan voortduren of tot stand kan komen. Hieronder zie je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik (onder andere) verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Social media account naam;
 • Skype/Teams/zoom account naam;
 • Gegevens die door jouw worden verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Lijst met contactgegevens jou via een app;


De manier waarop ik (persoons)gegevens verzamel

Ik verzamel jouw (persoons)gegevens als die door jou worden verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op mijn website of als je op een andere manier contact met mij opneemt.

Ik verwerk jouw (persoons)gegevens op basis van de toestemming die jij mij geeft. Als ik (persoons)gegevens op basis van jouw toestemming verwerk, kun je die toestemming altijd weer intrekken. Ook verwerk ik (persoons) gegevens op grond van noodzakelijkheid omdat je met mij een overeenkomst hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht die op mij rust (een fiscale of strafrechtelijke verplichting bijvoorbeeld).

In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij bied daartegen verzetten.

Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft als ik dat aan jou vraag. En als jij gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik hiervoor jouw expliciete toestemming. 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld (één van) de volgende doelen

 • Om jouw betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief te kunnen versturen;
 • Om contact met jou te kunnen opnemen als dit nodig is om mijn dienst uit te kunnen voeren;
 • Om jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Ik verwerk jouw (persoons)gegevens als je een reactie plaatst onder een van mijn blogs of op een social media account van mij.

Ik verstuur jou ook een nieuwsbrief, maar alleen als jij je hebt aangemeld (jij hebt dus jouw toestemming gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen). Ik verwerk jouw naam en e-mailadres om jou nieuwsbrief te sturen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Een mooie review plaats ik graag op mijn website of social media. Ik vraag jou altijd om jouw toestemming. Ik verwerk hiervoor jouw naam, handelsnaam en beoordeling. Deze review laat ik voor onbepaalde tijd staan, totdat jij aangeeft de review te willen laten verwijderen.

Hoe lang ik jouw (persoons)gegevens bewaar

Jouw (persoons)gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het dus wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren. Ik bewaar jouw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of als de wet dat voorschrijft en pas na een eventuele verjaringstermijn (in elk geval 7 jaar voor de administratie).

Delen van jouw (persoons)gegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik zal jouw (persoons)gegevens uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij aan de fiscus.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw (persoons)gegevens. Maar, ik blijf altijd verantwoordelijk voor de verwerkingen die door derden worden uitgevoerd.

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal is in principe niet aan de orde. Als dit toch noodzakelijk is, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen(EU-US Privacy Shield).

Op deze website staan social media-buttons van Instagram en LinkedIn en mogelijke andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet dit privacy statement. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kunt hier lezen hoe deze platforms omgaan met jouw privacy: Instagram & LinkedIn

(Persoons)gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten aanzien van jouw (persoons)gegevens heb je altijd het recht om jouw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag je jouw eventuele eerder gegeven toestemming voor de verwerking intrekken en je mag bezwaar maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door mij.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat jij bij mij een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander door jouw aangewezen organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw (persoons)gegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw (persoons)gegevens, kun je sturen naar info@sanvirtualassistant.nl. Ik reageer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 21 kalenderdagen.

Je hebt tot slot altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik jouw (persoons)gegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus. Daarom heb ik passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik van jouw (persoons)gegevens, mail dan naar info@sanvirtualassistant.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw bericht en uiterlijk binnen 21 kalenderdagen.

Cookies

Ook gebruik ik cookies op deze site, namelijk functionele, analytische, tracking & social media related cookies.

Het plaatsen en gebruik van cookies is veilig: er kunnen geen persoonsgegevens uit worden herleid. Ik vind het van groot belang dat je weet welke cookies deze website inzet en voor welke doeleinden die cookies worden gebruikt. Jouw telefoonnummer of jouw e-mailadres blijven voor mij altijd onbekend. Jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van deze website worden door mij in de gaten houden en er wordt voor gezorgd dat ze gewaarborgd blijven.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan mijn website worden geplaatst, op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat (bijvoorbeeld telefoon, PC, laptop, tablet) waarmee je deze website bekijkt. In deze tekstbestanden (cookies dus) wordt informatie opgeslagen. De cookies bevatten geen virussen en ze kunnen geen schade toebrengen aan het apparaat waarmee je deze website bezoekt. Het werkt zo dat als je op een later moment weer op deze website komt, jouw informatie wordt herkent. De cookies registreren dus dat je deze website opnieuw bekijkt.

Ik plaats cookies om jouw gebruiksgemak voor deze website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan ik de structuur, de navigatie op de website en de inhoud van deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

 • Functionele cookies worden gebruikt om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website;
 • Analytische cookies worden gebruikt om ‘jouw gedrag’ op deze website in kaart te brengen. Om na te gaan welke pagina’s op de website worden bekeken, gebruik ik Google Analytics. Google plaatst cookies op jouw apparaat. Daardoor wordt jouw surfgedrag op deze site inzichtelijk. Javascript zorgt ervoor dat de pageviews geteld kunnen worden.Van de informatie die op deze website wordt verzameld worden statistieken gemaakt. Die statistieken worden onder meer gebruikt voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het beoordelen welke pagina’s van deze website misschien moeten worden aangepast, het optimaliseren van deze website en mijn service. 
 • Tracking cookies zoals een social media pixel, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen.
 • Social media related cookies. Op deze website staan ook social media buttons (LinkedIn & Instagram). Via deze buttons plaatsen LinkedIn en Instagram ook cookies op jouw apparaat.

Naast het gebruik van cookies om statistieken te maken zoals uitgelegd onder het kopje analytische cookies, worden de cookies worden ook gebruikt voor het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, het uitlezen van jouw browserinstellingen om deze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven, het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

Cookies die niet direct noodzakelijk zijn worden pas geplaatst nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Als je niet wilt dat deze website op jouw computer cookies plaatst, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, en indien mogelijk altijd automatisch weigeren. Wees je er van bewust dat als je geen cookies wilt, niet kan worden gegarandeerd dat deze website naar behoren werkt. Functies op de website kunnen minder goed werken of je ziet fouten op de website. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser.

Geldigheid privacy-&cookieverklaring

Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en mijn daarop aansluitende dienstverlening.  Ik heb het recht om mijn beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie van mijn beleid. Als mijn nieuwe beleid gevolgen heeft voor de manier waarop ik de al verzamelde (persoons)gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze versie van deze verklaring is 24 januari 2022 en let op: met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.